Ga naar de inhoud
Ekopak header
  • Ekopak
  • Executive Management Comité

Executive Management
Comité

De Chief Executive Officer is door de Raad van Bestuur belast met het dagelijks management van de onderneming en leidt het Executive Management Comité binnen het raamwerk dat werd vastgesteld door de Raad van Bestuur en onder hun uiteindelijke supervisie.

Pieter Loose

(via de managementvennootschap Pilovan), Chief Executive Officer (CEO) sinds 2013 nadat hij daarvoor 3 jaar als ­verkoopingenieur van de ­onderneming actief was. ­Vooraleer hij Ekopak vervoegde, ­vervulde hij verschillende ­managementfuncties bij Hertel. Hij is ook ­ondervoorzitter van ­Watercircle, een ­belangenvereniging voor ­watertechnologiebedrijven in ­België. Belgische nationaliteit.

Els De Keukelaere

(via de ­managementvennootschap EDK ­Management BV ), Chief Financial Officer van Ekopak NV sinds 2020 . Master Toegepaste economische wetenschappen (UGent), MBA in ­financieel management (Vlerick Business School), Bedrijfsrevisor sinds 2004. Eerdere functies in haar loopbaan: auditor bij KPMG Gent en Chief Financial Officer van Concordia Verzekeringen (Gent). Belgische nationaliteit.

Tim De Maet

Chief ­Operations ­Officer van Ekopak NV sinds 2020, voorheen 9 jaar ­Operations ­Manager binnen de ­onderneming. Master industrieel ingenieur ­chemie, met een specialisatie in milieu-­biotechnologie (HoGent, Gent). Meer dan 15 jaar ervaring in de waterbehandelingsindustrie, ­waaronder bij Entaco NV en Micron NV. Belgische nationaliteit

Niels D’Haese

Chief ­Commercial Officer  (CCO) sinds begin 2022. Master milieutechnologie (UGent). Vooraleer bij Ekopak van start te gaan midden 2021, was Niels ­general manager van de ­waterdivisie van DEME Environmental Contractors. Hij heeft meer dan 14 jaar ervaring en vervulde verschillende functies bij o.a. Epas (Veolia), Suez (Benelux, International)

Joost Van Der Spurt

Chief ­Technology Officer (CTO) sinds 2014. Master in Chemical Engineering aan de KULeuven. Acht jaar ­ervaring in de waterbehandelingssector, met focus op procesmanagement, ­onderzoek en ontwikkeling, en ­automatisering. 

Anne-Mie Veermeer

Chief ­Disinfection Officer (CDO) sinds 2006. Master of Engineering met een specialisatie in chemie en ­biochemie (KULeuven, Campus Gent). Was daarvoor gedurende vier jaar kwaliteitsmanager R&D bij een onderneming die gespecialiseerd is in de bereiding van vacuüm verpakte kant-en-klaarmaaltijden en maaltijdcomponenten.


Risicobeheer

De activiteiten van Ekopak zijn onderhevig aan een aantal risico’s. Als een of meerdere van deze risico’s zich voordoen, is het mogelijk dat Ekopak niet in staat zal zijn om zijn strategie en zijn businessplan uit te voeren.

Risicobeheerproces

Het Executive Managementcomité is ­verantwoordelijk om de belangrijkste risicofactoren te identificeren, te ­beoordelen en te prioriteren. Het is tevens ­verantwoordelijk om programma’s voor risicopreventie, risicobeperking en risicodekking te ontwikkelen en in te voeren.

Daartoe heeft de onderneming een proces ­ingevoerd om de belangrijkste risicofactoren waarmee ze kan ­geconfronteerd worden, te managen. Voor elke ­risicocategorie beoordeelt het Executive Management Comité de waarschijnlijkheid dat deze risico’s zich ­zouden voordoen, en de omvang van de impact wanneer ze zich effectief zouden manifesteren. Gebaseerd op deze ­grondige beoordeling worden de risicocategorieën op een rooster uitgezet, waarmee wordt aangegeven welke prioriteit elke risicofactor dient te krijgen.

Rekening houdend met deze prioriteitsstelling identificeert het Executive Management Comité hoe de gerelateerde risico’s kunnen vermeden worden, hoe hun impact kan worden ingeperkt wanneer ze zich voordoen, en of hun impact kan afgedekt worden met een verzekeringspolis.

Doorheen het jaar brengt het Executive Management Comité hierover op kwartaalbasis verslag uit aan het ­Auditcomité van Ekopak, dat toeziet op het volledige ­risicobeheerproces.

Minstens eenmaal per jaar, maar in de praktijk op een ­continue basis, voert het Auditcomité in samenspraak met het Executive Management Comité een ­grondige ­herziening uit van alle potentiële risicofactoren. Bij ­dergelijke gelegenheden kunnen nieuwe ­risicofactoren formeel worden geïdentificeerd en opgenomen in het ­programma. Vervolgens legt het Auditcomité het ­gezamenlijk uitgewerkte plan voor aan de Raad van ­Bestuur ter goedkeuring. Na deze formele ­goedkeurig door van de Raad van Bestuur krijgt het Executive ­Managementcomité de opdracht om het bijhorende ­actieplan in te voeren en om op regelmatige basis aan het Auditcomité verslag uit te brengen over de status van de implementatie.

Risicobeheer – beoordeling 2021

Voor 2021 werden de volgende risicofactoren geïdentificeerd:

Risico op onbeschikbaarheid van grondstoffen. De ­containers met waterbehandelingssystemen van ­Ekopak vergen specifieke grondstoffen voor hun werking. ­Hoewel deze grondstoffen doorgaans breed ­beschikbaar zijn, zijn sommige grondstoffen de voorbije maanden ­schaarser geworden. Elke onderbreking in de ‘supply chain’ (bevoorradingsketen) kan een negatieve impact hebben op de werking van Ekopak. Ekopak beperkt deze risicofactor door een gediversifieerd inkoopbeleid en een evenwichtig voorraadbeleid te voeren. 

Risico op prijsstijgingen van grondstoffen. Naast de ­risico’s op onderbrekingen in de ­bevoorradingsketen en op voorraadbreuken kan ook de schaarste van ­specifieke grondstoffen tot prijsstijgingen leiden die de ­activiteiten van Ekopak negatief kunnen ­beïnvloeden wanneer ze zich voordoen. Ekopak beperkt deze ­risicofactor door er bij elke contractonderhandeling – zowel met ­klanten als leverancier – rekening mee te houden en door er ­nauwgezet op toe te zien dat de ­bepalingen die ­hieromtrent in het contract zijn ­opgenomen, ook ­daadwerkelijk worden toegepast.

Risico’s met betrekking tot IT en Cyber Security. De ­activiteiten van Ekopak hangen in sterke mate af van het goed functioneren van zijn IT-systemen, zowel als die op eigen hardware ter plekke draaien, als ‘in the cloud’. Elke onderbreking van deze IT-systemen, door technische redenen of door hacking, kan een belangrijke negatieve impact hebben voor de werking van Ekopak. Ekopak beperkt deze risicofactor door zijn medewerkers hiervan bewust te maken en hun waakzaam te houden, maar ook door de nodige IT-beveiligingsmaatregelen te treffen. Ekopak heeft ook een verzekeringspolis voor cyber security ondertekend.

Kredietrisico. Als een of meerdere belangrijke ­klanten hun betalingsverplichtingen naar Ekopak niet ­zouden nakomen, heeft dit een belangrijke ­impact op de ­financiële situatie van de onderneming. ­Facturen voor investeringsgoederen ten behoeve van niet-WaaS-­projecten verwijzen immers naar ­significante bedragen. Hoewel de gefactureerde bedragen voor WaaS-projecten relatief kleiner zijn, zouden ook wanbetaling eveneens een materiële negatieve impact hebben op de financiële situatie op middellange en lange termijn van Ekopak. Ekopak heeft daarom een degelijk systeem voor kredietinning ontwikkeld.

Bescherming van Know-How. De knowhow en ­technologie van Ekopak zijn niet beschermd door ­octrooien of ­modelregistraties. Als Ekopak zijn knowhow niet ­adequaat zou kunnen beschermen, zou dit ­zowel ­klanten als concurrenten in staat stellen om (de ­werking van) ­Ekopak’s waterbehandelingssystemen te ­kopiëren of te herontwerpen (‘reverse-engineering’). Ekopak ­selecteert telkens nauwgezet de meest aangewezen technologie voor elke specifieke installatie, en is ­daarbij niet ­gebonden aan enige welbepaalde ­technologie waardoor de onderneming nieuwe technologieën kan invoeren ­wanneer die ter beschikking komen. De ­toepassing van technologie is uitermate specifiek voor elke installatie, waardoor het risico op duplicatie wordt beperkt.

Human Capital Risico. Dit verwijst naar het risico dat ­Ekopak niet in staat zou zijn om de huidige ­kernleden van het management, ingenieurs of ­R&D-medewerkers niet te behouden; of dat Ekopak niet in staat zou zijn om ­voldoende nieuwe hooggekwalificeerde ­medewerkers aan te trekken en op te leiden. Dit risico zou een ­materieel negatief effect hebben op de ­activiteiten van de ­onderneming. Als kernmedewerkers het ­bedrijf ­zouden verlaten om naar een concurrent over te ­stappen, zou deze ‘brain drain’ een materieel negatief effect op de activiteiten van de onderneming hebben. Ekopak is een aantrekkelijke werkgever, in sterke mate ­gebaseerd op het feit dat Ekopak recent ­beursgenoteerd is, ­gedreven is door groei en zich onderscheidt door zijn ­ESG-engagement.

Risico op juridische geschillen. De activiteiten van ­Ekopak zijn onderworpen aan strenge regels en ­wetten met ­betrekking tot het milieu, gezondheid en ­veiligheid. Daardoor kan de onderneming ­blootgesteld ­worden aan het risico op milieuaansprakelijkheid, aan ­significante kosten om aan alle wettelijke ­bepalingen ter zake te ­voldoen, en aan juridische geschillen. Het ­ondermaats presteren van de systemen die Ekopak heeft ­geïnstalleerd op de site van een klant, kan – ­ongeacht of dit al dan niet onder de controle van ­Ekopak valt – leiden tot juridische geschillen die de positie van de ­onderneming negatief kunnen beïnvloeden. De ­strategische transitie naar het WaaS-model beperkt dit ­risico, dat hoofdzakelijk verbonden is aan – een ­beperkt ­aantal – niet-WaaS-installaties

Operationeel risico. Als er zich een materiële fout zou voordoen in een installatie van Ekopak op de site van een klant, kan dit tot significante herstellingskosten ­leiden of zelfs tot compensatiebetalingen en ­kosten voor juridische geschillen. Die kunnen dan een ­wezenlijk negatief effect hebben op de financiële ­situatie van de onderneming. Ekopak beperkt dit risico door een permanent monitoringsysteem in combinatie met voldoende voorraden voor kritische componenten.

Voor elke van deze risicofactoren zijn preventieprogramma’s en mitigatieplannen ontwikkeld, die werden ­goedgekeurd door de Raad van Bestuur.