Ga naar de inhoud
Ekopak header

Raad van Bestuur

Samenstelling

De Raad van Bestuur van Ekopak telt 7 leden. Op de agenda van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 9 mei 2023 staat de stemming over de benoeming van 1 extra lid van de Raad van Bestuur en 1 nieuw lid ter vervanging van een eerder benoemd lid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur van Ekopak bestaat uit 7 leden, waaronder:

 • 3 uitvoerende en 4 niet-uitvoerende bestuurders
 • 2 onafhankelijke bestuurders, 2 bestuurders die geassocieerd zijn met de referentieaandeelhouder Alychlo, en 3 bestuurders van uit het Executive Managementcomité

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door Pieter Bourgeois.

De leden van de Raad van Bestuur van Ekopak zijn hierna opgenomen in alfabetische volgorde op basis van de familienaam of in het geval van managementvennootschappen in alfabetische volgorde van de familienamen van hun permanente vertegenwoordigers. De namen volgend aan een asterisk verwijzen naar de permanente vertegenwoordigers van de managementvennootschappen die de functie van bestuurder hebben :

Pieter Bourgeois*

CEO van Alychlo NV, Ekopak’s referentie-aandeelhouder. Master industrieel ingenieur elektromechanica (GroepT), MBA (Solvay Brussels School of Economics). Meer dan 20 jaar ervaring in verschillende managementfuncties bij Alychlo,
DHL, YouBuild EN Worldline/Banksys. Belgische nationaliteit.

Els De Keukelaere*

Chief Financial Officer van Ekopak NV sinds 2020. Master Toegepaste economische wetenschappen (UGent), MBA in financieel management (Vlerick Business School), Bedrijfsrevisor sinds 2004. Eerdere functies in haar loopbaan: auditor bij KPMG Gent en Chief Financial Officer van Concordia Verzekeringen (Gent). Belgische nationaliteit.

Tim De Maet

Chief Operations Officer van Ekopak NV sinds 2020, voorheen 9 jaar Operations Manager binnen de onderneming. Master industrieel ingenieur chemie, met een specialisatie in milieu-biotechnologie (HoGent, Gent). Meer dan 15 jaar ervaring in de waterbehandelingsindustrie, waaronder bij Entaco NV en Micron NV. Belgische nationaliteit.

Ben Jansen*

(einde mandaat op 22 december 2022, te vervangen door Kurt Trenson op de JAVA van 9 mei 2023, deze laatste werd gecoöpteerd door de Raad van Bestuur dd. 22 december 2022),Chief Strategy Officer van Alychlo NV sinds 2021. Master handelsingenieur (KULeuven). Meer dan 20 jaar ervaring in verschillende (marketing- en verkoop) managementfuncties bij Unilever en CCO bij DPG Media (en voorgangers Medialaan en De Persgroep). Belgische nationaliteit.

Kristina Loguinova

Compliance Officer van Value Square NV en deeltijds docent aan de VUB (Vrije Universiteit Brussel). Master in de Rechten en Doctor in Financieel Recht (VUB). Voordat zij Value Square vervoegde, was zij consultant innovatie en duurzame financiering (ESG) voor meerdere financiële ondernemingen. Nederlandse nationaliteit.

Pieter Loose*

Chief Executive Officer van Ekopak NV sinds 2013 nadat hij daarvoor 3 jaar als verkoopingenieur van de onderneming actief was. Vooraleer hij Ekopak vervoegde, vervulde hij verschillende managementfuncties bij Hertel. Hij is ook ondervoorzitter van Watercircle, een belangenvereniging voor watertechnologiebedrijven in België. Belgische nationaliteit.

Regine Slagmulder*

Hoogleraar Accounting & Control aan Vlerick Business School en visiting professor aan INSEAD. Master elektronisch ingenieur en Bedrijfskundig Ingenieur (UGent). Doctoraat (PhD) in management (Vlerick Business School), gecertificeerd bestuuurder (INSEAD IDP-C). Daarvoor was zij professor aan INSEAD (Frankrijk en Singapore) en aan de Universiteit van Tilburg (Nederland). Zij was ook actief binnen McKinsey & Company’s strategy practice. Belgische nationaliteit.

Kurt Trenson*

(mandaat sinds 22 december 2022, via coöptatie door de Raad van Bestuur, te bevestigen op de JAVA van 9 mei 2023), chief financial officer bij Alychlo NV sinds april 2022. Master in de toegepaste economische wetenschappen, MBA in internationaal management. Na zijn studies werkte hij gedurende 22 jaar in verschillende leidinggevende functies bij KBC Bank. Belgische nationaliteit.

(1) Uitvoerend bestuurder (U) of niet-uitvoerende bestuurder (N)

(2) Onafhankelijk bestuurder (O), vertegenwoordiger van een referentieaandeelhouder (R) of als lid van het Executive Managementcomité (E)

(3) Lid van het Auditcomité (A) en/of van het Remuneratie- en benoemingscomité (R) – het voorzitterschap van een comité is aangeduid met een asterisk (°)

(4) JAVA: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Opdracht

 • Het nastreven van duurzame waardecreatie door het bepalen van de strategie, door doeltreffend, ­verantwoord en ethisch leiderschap te tonen en door de prestaties van de onderneming te monitoren.
 • Het benoemen en ontslagen van de Chief ­Executive ­Officer en andere leden van het Executive ­Managementcomité.
 • De Raad van Bestuur vergadert ten minsten vier maal per jaar.

Activiteitverslag

In principe komt de Raad van Bestuur bijeen op kwartaalbasis. De vergaderfrequentie kan worden verhoogd wanneer dat gepast of noodzakelijk wordt geacht voor de onderneming.

In 2022 hield de Raad van Bestuur 6 vergaderingen, waarvan 4 met fysieke deelname en 2 online vergaderingen (“ad hoc”). De deelnamegraad aan deze vergaderingen was gemiddeld 97% voor de driemaandelijkse fysieke vergaderingen en gemiddeld 83% voor de “ad hoc” bestuursvergaderingen.

Tijdens deze vergaderingen bediscuteerde en evalueerde de Raad van Bestuur de operationele en financiële prestaties van de onderneming, maar ook strategische kwesties en opportuniteiten waaronder (potentiële) fusies en overnames en expansieprojecten. In 2022 is veel aandacht besteed aan de uitbreiding van de activiteiten van Ekopak in Frankrijk met enerzijds de overname van een Frans bedrijf, H2O Production. Anderzijds heeft de Raad van Bestuur ook aanzienlijke inspanningen geleverd om de corporate governance-structuur te verbeteren, met inbegrip van de samenstelling van de raad en de goedkeuring van een remuneratiebeleid. Andere belangrijke onderwerpen waren de HR-structuur en de integratie van het duurzaamheidsthema in de strategie en de activiteiten van Ekopak.

De belangenconflictregeling diende niet te worden toegepast in 2022.


Comités van de Raad van Bestuur


Binnen de Raad van Bestuur werden twee gespecialiseerde comités opgericht, die actief werden met ingang van de beursintroductie en die tot doel hebben om de Raad van Bestuur bij te staan en om aanbevelingen op specifieke domeinen te maken.

Auditcomité

 • Opgericht in overeenstemming met artikel 7:99 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en met de provisies 4.10-16 van de Belgische Corporate Governance Code van 2020.
 • Leden: Regine Slagmulder (voorzitter), Pieter Bourgeois en Kristina Loguinova
 • Het Auditcomité vergadert elk kwartaal. De vergaderfrequentie kan worden verhoogd wanneer dit passend of noodzakelijk wordt geacht.

In 2022 is het Auditcomité drie keer bijeengekomen – dat is één vergadering minder dan de in het Corporate Governance Charter aanbevolen frequentie, wat kan worden verklaard door de hoge frequentie van de contacten tussen de leden van het Auditcomité in het tweede kwartaal van 2022, die tot de conclusie leidde dat een formele vergadering in die periode niet nodig was.

Het Auditcomité heeft in zijn vergadering van 21 maart 2022 het financiële gedeelte van het Jaarverslag 2021, het verslag van de Statutaire Auditor over het boekjaar 2021 aan de JAVA, de goedkeuring van de remuneratie van de Statutaire Auditor, en de in het Jaarverslag 2021 op te nemen informatie over het risicobeheer behandeld.

The financial report over the 6 months’ period ending 30 June 2022 was the main topic of the Audit Committee’s meeting of 15 September 2022, along with the audit planning, risk assessment and update of the corresponding dashboard.
Op 22 december 2022 was de vergadering van het Auditcomité gewijd aan: een financiële update, de toewijzing van de aankoopprijs voor de overname van de Franse onderneming H20 Production, de toe te passen boekhoudkundige beginselen voor de joint ventures in oprichting (Waterkracht en Circeaulair), het activiteitenverslag van de Statutaire Auditor, een stand van zaken betreffende de interne controle en een geactualiseerde risicobeoordeling.

Alle leden van het Auditcomité hebben aan alle bovengenoemde vergaderingen deelgenomen. De belangenconflictregeling diende in 2022 niet te worden toegepast.

Remuneratie- en benoemingscomité

 • Opgericht in overeenstemming met artikel 7:100 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en met de provisies 4.17-23 van de Belgische Corporate Governance Code van 2020.
 • Leden: Ben Jansen (voorzitter, tot 22 december 2022), Kurt Trenson (voorzitter, vanaf 22 december 2022), Regine Slagmulder en Kristina Loguinova
 • In principe komt het Remuneratie- en benoemingscomité tweejaarlijks bijeen. De vergaderfrequentie kan worden verhoogd wanneer dat gepast of noodzakelijk wordt geacht voor de onderneming.

In 2022 kwam het Remuneratie- en benoemingscomité viermaal bijeen en alle leden namen deel aan elke vergadering.

De belangrijkste onderwerpen tijdens deze vergaderingen waren: de evaluatie van het remuneratiebeleid, de ontwikkeling van een proces voor de jaarlijkse evaluatie van het management (en het personeel), de ontwikkeling van een kader voor variabele beloning op basis van duurzaamheidskernprestatie-indicatoren (KPI’s), de samenstelling van de Raad van Bestuur en de ondersteuning van de CEO bij de samenstelling van het Executive Management Comité (EMC) en in verband met de contracten met de leden van het EMC.

De belangenconflictregeling diende in 2022 niet te worden toegepast.